Regulamin sklepu internetowego mercbed.com

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

INFORMACJA O FIRMIE

Właścicielem sklepu internetowego mercbed.com jest firma MercBed Przemysław Bednarek z siedzibą w Lubaszu przy ul. Szamotulskej 1B,

NIP  763-125-23-41

DANE KONTAKTOWE

  • Adres: 64-720 Lubasz, ul. Szamotulska 1b, MercBed
  • Telefon : +48-600-990-909, +48-788-099-099, +48-604-099-990
   Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
  • Adres e-mail: czescibednarek@interia.pl
  • Więcej informacji o firmie: www.mercbed.com
  • Adres, na który można składać reklamacje: czescibednarek@interia.pl
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: MercBed ul. Szamotulska 1b, 64-720 Lubasz, lub drogą elektroniczną na adres czescibednarek@interia.pl
  • Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: MercBed ul. Szamotulska 1b, 64-720 Lubasz- w przypadku zamówień z wysyłką kurierem lub dostarczyć do Filii, w której został odebrany.

DEFINICJE

  • Sklep – sklep internetowy mercbed.com prowadzony przez firmę MercBed i będący jej własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.
  • Filia – podmiot prawny świadczący usługi w zakresie sprzedaży części, działający w imieniu MercBed
  • Kupujący – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
  • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.
  • Przesyłka wielkogabarytowa – przesyłka o wadze przekraczającej 30 kilogramów lub przesyłka, której jeden z wymiarów przekracza 170cm.
  • Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobiegnięcia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
  • Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu części oraz akcesoriów motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie na stronie Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej.
  • Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza w procesie składania Zamówienia.

    

CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

  • Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN).
  • Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
  • Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu potwierdzenia zamówienia za pomocą Infolinii lub przez stronę mercbed.com, konkretnie wystawionej części, (niepodobnej), w okresie jej wystawienia.
  • Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
   • za pomocą elektronicznych kanałów płatności w ramach przelewu bankowego;
   • za pobraniem – zapłata tylko gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
   • gotówką – przy odbiorze osobistym towaru w Filii Sprzedającego.
  • Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

    

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  • Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:
   • stronę internetową: mercbed.com
   • przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany na stronie mercbed.com
   • w wyjątkowych okolicznościach Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerami telefonów: +48-600-990-909, +48-788-099-099, +48-604-099-990
  • Potwierdzenie Zamówienia w trybie 1. a) niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „kup teraz”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierają-cą potwierdzenie dokonania Zamówienia.
  • W przypadku złożenia Zamówienia w trybie 1. b) i c) niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupujący akceptuje treść Zamówienia drogą e-mailową.
  • Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu, wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej informacji. Formy kontaktu wskazane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie internetowej Sklepu.
  • W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt z Kupują-cym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.
  • W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.
  • W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.
  • Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.
  • W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Za-mówienia).
  • Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona, a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  • Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy.
  • Zamówienia składane zgodnie z regulaminem realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu, publikowanymi na stronie internetowej.
  • Realizacja Zamówienia drogą wysyłkową:
   • realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli towar jest dostępny w magazynie firmy i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 13.00. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 24 godziny;
   • czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 72 godzin);
   • Zamówienia przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym;
   • w przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czasy realizacji są różne, czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z najdłuższym terminem realizacji.
   • w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie, a są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Zamówienia opóźni się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 5-7 dni roboczych);
   • w momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy odbiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę, Na żądanie klienta.
  • W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej, Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.
  • Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura Vat lub faktura Vat Marża na żądanie nabywcy, w pozostałych wypadkach paragon.

DOSTAWA

  • Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju.
  • Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka, Poczta Polska, Polkurier.
  • Opłata za przesyłkę uzależniona jest od wielkości i wartości składanego zamówienia.
  • W przypadku przesyłek wielkogabarytowych koszt wysyłki ustalamy indywidualnie.
  • W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy kurierskiej.
  • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowa-niem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
  • Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przy-gotowania nowej dostaw i spisania protokołu w obecności kuriera o uszkodzeniu towaru.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

  • Każdemu Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 11 niniejszego paragrafu.
  • Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  • W celu odstąpienia od umowy należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą na adres: czescibednarek@interia.pl wraz z numerem konta, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy za zakupiony towar.
  • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  • Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:
   • MercBed ul. Szamotulska 1b, 64-720 Lubasz- w przypadku Zamówień z wysyłką kurierem lub;
   • dostarczyć do Filii, w której został odebrany.
  • Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  • W przypadku zwrotu towarów dostarczonych Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.
  • Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
  • Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu towaru, z zastrzeże-niem pkt 13 niniejszego paragrafu.
  • Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.
  • Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiedzą konsultanci dostępni pod numerem telefonu: +48-600-990-909 (nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

  • Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
  • Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, jeżeli nie został o niej poinformowany (kupujący).
  • Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  • Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
  • Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
   • odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: MercBed ul. Szamotulska 1b, 64-720 Lubasz;
   • lub dostarczyć do Filii w której został odebrany;
   • wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;
   • wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;
   • podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).
  • W terminach określonych powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wy-miany rzeczy lub usunięcia wady.

GWARANCJA

  • Sprzedający nie jest producentem towarów.
  • Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT, VAT Marża. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.
  • Towary regenerowane posiadają 14 dni gwarancji.
  • W przypadku odbioru towaru w Filii należy zgłosić wadę w siedzibie firmy MercBed.
  • Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  • Na wszelkie pytania związane z reklamacjami odpowiedzą konsultanci infolinii dostępni pod numerem telefonu: +48-600-990-909, +48-788-099-099 lub +48-604-099-990 (nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

  • Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
  • Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
  • Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.
  • Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO

  • Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.
  • Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
   • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
   • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   • dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z Zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

ZASTRZEŻENIA PRAW

  • Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
  • Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych.
  • Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.
  • Wszelkie prawa, o których mowa w pkt 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.
  • Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  • Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.
  • Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję rozstrzygnięcia sporu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznane-go za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
  • Umowy są zawierane w języku polskim.
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedającego, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
  • Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.
  • Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres czescibednarek@interia.pl

Polityka Cookies

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MercBed Przemysław Bednarek.

2. Wyznaczony został specjalista ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: czescibednarek@interia.pl.

3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:

 • prowadzenia procesu ofertacji, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy]; 
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta poprzez analizę m.in. ryzyk prawnych i finansowych dokonywaną przed zawarciem Umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania takiej Umowy lub rozszerzeniu jej zakresu – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny [Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora]; 
 • rozpatrywania reklamacji w przypadku ich wniesienia – przez czas obowiązywania reklamacji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • dokonywania analiz wyników prowadzonej działalności gospodarczej na wewnętrzne potrzeby – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora]. \

4. Odbiorcami danych są pracownicy Administratora oraz inne podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania lub udostępnienia danych.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • prawo do przeniesienia danych;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorów spoza Unii Europejskiej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia Umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmioty, które prowadzą działalność finansową w celu realizacji płatności;
 • podmioty odpowiedzialne za obsługę spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT

W zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.