18 Mar

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTÓW

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Bednarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MercBed Przemysław Bednarek.

2. Wyznaczony został specjalista ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: czescibednarek@interia.pl.

3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:

 • prowadzenia procesu ofertacji, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, jak również wykonania i monitorowania wykonywania umowy, którą zawarli Państwo z nami (dalej łącznie jako: Umowa) – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie Umowy]; 
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • weryfikacji wiarygodności kontrahenta poprzez analizę m.in. ryzyk prawnych i finansowych dokonywaną przed zawarciem Umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania takiej Umowy lub rozszerzeniu jej zakresu – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny [Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora]; 
 • rozpatrywania reklamacji w przypadku ich wniesienia – przez czas obowiązywania reklamacji [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora];
 • dokonywania analiz wyników prowadzonej działalności gospodarczej na wewnętrzne potrzeby – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach b) i c) [Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora]. \

4. Odbiorcami danych są pracownicy Administratora oraz inne podmioty, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania lub udostępnienia danych.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • prawo do przeniesienia danych;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorów spoza Unii Europejskiej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia Umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.

9. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską;
 • podmioty, które prowadzą działalność finansową w celu realizacji płatności;
 • podmioty odpowiedzialne za obsługę spraw księgowych, podatkowych, prawnych;
 • podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kontakt | Dojazd
close slider

(+48) 604-099-990

(+48) 788-099-099

(+48) 600-990-909

 


czescibednarek@interia.pl